Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

O městské policii

Městská policie Horní Bříza je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Svou činností zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce, spolupracuje s Policií České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných celků. Úkoly plní i na území jiných obcí na základě veřejnoprávních smluv.Městská policie plní zejména tyto úkoly:
• přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
• dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
• dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
• podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
• podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
• podílí se na prevenci kriminality v obci,
• provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
• odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
• poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na údaje o obecní policii.
Městskou policii v Horní Bříze řídí místostarosta Bc. Zděnek Procházka. Plněním některých úkolů při řízení městské policie byl v roce 2008 pověřen zastupitelstvem města velitel MP Bc. Petr Skala. V současné době u MP Horní Bříza pracuje pět strážníků s platným osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.