Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strážníci

 


Strážníkem může být pouze občan České republiky, který
• je bezúhonný,
• je spolehlivý,
• je starší 21 let,
• je zdravotně způsobilý,
• dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a
• má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů Povinnosti strážníků:
• při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů obecní policie je strážník povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem.
• strážník je povinen poučit osoby o jejich právech, provádí-li zákrok nebo úkon spojený se zásahem do jejich práv nebo svobod, pokud to povaha a okolnosti zákroku nebo úkonu dovolují; v opačném případě je poučí okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí.
• strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností každému, kdo o ni požádá.
• strážník je pracovní době povinen provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání.
• strážník je i mimo pracovní dobu povinen provést zákrok, popřípadě učinit jiné opatření, zejména vyrozumět nejbližší útvar policie, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život nebo majetek
• strážník je při provádění zákroku povinen, pokud to povaha a okolnosti zákroku dovolují, použít odpovídající výzvy. Pokud to povaha zákroku dovoluje, použije strážník před výzvou slov „Jménem zákona!“
• strážník je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k obecní policii stejnokrojem s odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce. Vykonává-li strážník svou pravomoc na území obce, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy, prokáže se na požádání rovněž zmocněním této obce; při zákroku, který nesnese odkladu, tak učiní, jakmile to povaha a okolnosti tohoto zákroku dovolí
• strážník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit policii důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin a podle povahy věci též zajistit místo trestného činu proti vstupu nepovolaných osob.
• strážník je povinen oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu.Strážníci jsou oprávněni:
• požadovat vysvětlení
• vyžadovat údaje z informačních systémů
• požadovat prokázání totožnosti
• požadovat od každého osobní a věcnou pomoc
• předvést osobu
• zakázat vstup na určená místa
• otevřít byt nebo jiný uzamčený prostor
• odejmout věc
• použít prostředků k zabránění odjezdu vozidla
• zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení nebo záchytnou stanici
• vstoupit do živnostenské provozovny
• použít donucovací prostředky, psa a zbraně
• omezit osobu na osobní svobodě
• usměrňovat pokyny provoz na pozemních komunikacích
• zastavovat vozidla
• nařídit odtah vozidla
• projednávat přestupky v blokovém řízení

Více o povinnostech a oprávněních strážníků najdete v příslušných zákonech uvedených v rubrice Legislativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.